Categories
Devotional songs Sri Lakshmi Hayagreevar

Jnana poorna jagan jyothi lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Kannada devotional song

Jnana poorna jagan jyothi song details :

  • Song : Jnana poorna jagan jyothi
  • Singer : Sri Lakshmi Hayagreevar
  • Lyrics : Traditional
  • Album : Kannada devotional song
  • Label : Ashwini audio

Jnana poorna jagan jyothi lyrics in kannada

ಆರಾಧಯಾಮಿ ಮಣಿಸನ್ನಿಭವಾತ್ಮಲಿಂಗಂ
ಮಾಯಾಪುರಿ ಹೃದಯ ಪಂಕಜ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಂ
ಶ್ರದ್ಧಾನಜೀವಿಮಲಚಿತ್ತಜಲಾಭಿಷೇಕೈ
ನಿತ್ಯಂ ಸಮಾಧಿ ಕುಸುಮೈರ್ನ ಪುನರ್ಭವಾಯ
ನಿತ್ಯಂ ಸಮಾಧಿ ಕುಸುಮೈರ್ನ ಪುನರ್ಭವಾಯ

ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಜಗಂ ಜ್ಯೋತಿ
ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೆ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ
ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಜಗಂ ಜ್ಯೋತಿ
ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೆ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ
ಅನುದಿನ ಗುರುವಿನೊಳನುಗೂಡಿ ಭಕ್ತಿಯಲಿ
ಅನುದಿನ ಗುರುವಿನೊಳನುಗೂಡಿ ಭಕ್ತಿಯಲಿ
ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ಜಂಗಮಗೆ ಬೆಳಗಿರಿ
ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಜಗಂ ಜ್ಯೋತಿ
ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೆ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ

ನಾನಿನೆಂಬುದ ಬಿಡಿರಿ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಡನಾಡಿರಿ
ಸ್ವಾನುಭವದ ಸುಖ ತಾನೇ ಕೈ ಸೇರುವುದು
ಸ್ವಾನುಭವದ ಸುಖ ತಾನೇ ಕೈ ಸೇರುವುದು
ಅನುಭವಿಸಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮನವಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿರಿ
ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಜಗಂ ಜ್ಯೋತಿ
ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೆ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ
supercinelyrics.com

ನಾನಾಜನ್ಮದ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದುಳಿದು ಬೇಗ
ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಬೆಳಕಿನಲಿ
ಹೀನ ವಿಷಯದಾಸೆ ಹಿಂದುಳಿದು ಗುರುವಿನ
ಹೀನ ವಿಷಯದಾಸೆ ಹಿಂದುಳಿದು ಗುರುವಿನ
ಜ್ಞಾನವೇ ಗತಿಯೆಂದು ಮನವಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿರಿ
ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಜಗಂ ಜ್ಯೋತಿ
ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೆ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ

ಅಷ್ಟಾವರಣದ ಸ್ಥೂಲಭ
ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದೇ ದುರ್ಲಭ
ಕೊಟ್ಟಾನೇ ಗುರು ಎಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಫಲದಿಂದ
ಕೊಟ್ಟಾನೇ ಗುರು ಎಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಫಲದಿಂದ
ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವನೆಂದು ಬೆಳಗಿರಿ
ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಜಗಂ ಜ್ಯೋತಿ
ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೆ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ

ಅನುದಿನ ಗುರುವಿನೊಳನುಗೂಡಿ ಭಕ್ತಿಯಲಿ
ಅನುದಿನ ಗುರುವಿನೊಳನುಗೂಡಿ ಭಕ್ತಿಯಲಿ
ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ಜಂಗಮಗೆ ಬೆಳಗಿರಿ
ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಜಗಂ ಜ್ಯೋತಿ
ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೆ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ
ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೆ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ
ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೆ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ

Jnana poorna jagan jyothi song video :

One reply on “Jnana poorna jagan jyothi lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Kannada devotional song”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us