Categories
Mahabharata

Mahabharata title song lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Super cine lyrics

Mahabharata – Mahabharata title song Lyrics

Singer Mahabharata title song

Mahabharata Kannada Title Song details

▪ Star cast : Saurabh Raj Jain as Shri Krishna, Shaheer Sheikh as Arjuna, Pooja Sharma as Draupadi, Aham Sharma as Karna, Arav Chowdhary as Bhishma, and Arpit Ranka as Duryodhana

▪ Directors : Original Hindi Serial: Siddharth Anand Kumar, Amarprith G, Mukesh Kumar Singh, Kamal Monga, Loknath Pandey

Mahabharata Kannada Title Song Lyrics

ಈ ಕಥೆ ಸಂಗ್ರಾಮವು
ವಿಶ್ವಧಾ ಕಲ್ಯಾಣವು
ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಆದಿ-ಅನ್ನತ
ಸತ್ಯ ಅಸ್ಸಾತಿಯ
ಕೇಶ ಕಲಂಕ್ಕ
ಸ್ವಾರ್ಥತಾ ಪರಮಾರ್ಥಧಾ ಕಥೆ

ಶಕ್ತಿ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಇದು
ಜನ್ಮನ್ಗಳ ಮುಕ್ತಿ ಇದು
ಜೀವನಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರವಿದು
ಯುಗ ಯುಗಗಳದ..ಕಣ ಕಣ ಡಿ..
ಸೃಷ್ಟಿ ದರ್ಪಣ ಡಿ..
ವೇದಗಳ ಪಾಠ…ಅಪರವೂ

ಧರ್ಮಧ ಚರಿತ್ರೆ ಇದು..
ದೇವರ..ಭಾಷೆ ಇದು…
ದಾಳಗಳ.. ಇತಿಹಾಸಾದ ಪ್ರಮಾಣವಿದು

ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯಿದ್ದು
ಗೀತೆಯ ಗರಿಮೆಯಿದ್ದು..
ಗ್ರಂಥಗಳ ಗ್ರಂಥವಿದು ಶ್ರೇಷ್ಟ್ರವೂ

ಮಹಾಭಾರತ …..
ಮಹಾಭಾರತ …
ಮಹಾಭಾರತ ..
ಮಹಾಭಾರತ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us